(LEAD) اینچئون را ناک اوت کرد

(ATTN: بازنویسی سرفصل، سرب؛ به روز رسانی در سراسر؛ اضافه کردن تصویر)

اینچئون، 18 (یونهاپ) -- یک پوستر روز شنبه منتشر کرد.
در ساعت 10:37 صبح گزارش دهید که آپارتمانی در شهر میچوهول، 27 کیلومتری سئول، طبق ایستگاه میچوهول است.

پس از این روش والدین و سه فرزندشان شناسایی شدند.
در مرحله قفل با شخصی که از خانه آنها بازدید کرده بود، کشف شدند.

در این گذر درهم از کنار تلویزیون یونهاپ، قطعه‌ای محصور به تصویر کشیده شده است.
(عکس فروش نمی رود) (یونهاپ)

پدر، که 40 ساله بود، ممکن است او را در نامه نگاری به خود و فرزندانش ببرد.

مجمع اتاق بدون پشتیبانی بود و اعضا یک اتاق.

اجساد در آنجا کالبد شکافی های پزشکی قانونی را ارسال کردند.

در حال بررسی اظهارات مبتنی بر و همچنین شرایط و مشکلات پدر هستند.

(END)